در نظر گرفتن نیازهای جوانان به عنوان جهت تحقیق و توسعه محصول برای به دست گرفتن گروههای مصرف کننده جوان

6 اکتبر 2020 ، ساعت ده صبح. با در نظر گرفتن پارچه به عنوان مرکز نوآوری محصول ، از دانش و ویژگی های مربوط به پارچه دیدن کنید. بعد از ظهر ، بخش مدیریت محتوای مربوطه را مرتب کرد و پرسنل مربوطه را برای توضیح و بحث نظری دعوت کرد. با توجه به نیاز جوانان به عنوان جهت تحقیق و توسعه محصول ، استفاده جسورانه از دنده ها و الگوها باعث جسورانه ، مد روز و منفرد شدن محصولات می شود و گروه های مصرف کننده جوان را به سمت ایجاد محصولات بهتر سوق می دهد.


زمان ارسال: 26-20-20 نوامبر